Không mặc y phục lễ cưới (15.10.2023 – Chúa Nhật 28 Thường Niên, Năm A)

Dự Thi 2020 – 2022

Nguyện Tâm Thơ

Scroll