DỰ THI CUỘC THI
SÁNG TÁC VĂN HÓA NGHỆ THUẬT ĐẤT MỚI NĂM 2020 – 2022

(Cập nhật đến hết ngày 15/01/2022)

Lưu ý: Thời gian nhận tác phẩm dự thi 2 năm: Từ ngày thông báo 16.11.2020 đến hết ngày 31.03.2022

Dự Thi 2020 – 2022

Nguyện Tâm Thơ