Xưng thú tội lỗi để được ơn tha thứ và cử hành các mầu nhiệm thánh

Dự Thi 2020 – 2022

Nguyện Tâm Thơ

Scroll