Trọng tâm của Thượng Hội đồng: các vấn đề về phụ nữ, người nghèo, người di dân, Ucraina

Dự Thi 2020 – 2022

Nguyện Tâm Thơ

Scroll