Tác phẩm

Đàn Bà Đẹp

Hai Cào

Diễm Ca Lòng Thương Xót

Hoa Đồng Nội

Thơ Ca Suy Niệm Chặng Đàng Thánh Giá

Dự Thi 2020 – 2022

Nguyện Tâm Thơ

Scroll