NĂM 1533, TIN MỪNG TRUYỀN VÀO VIỆT NAM

NĂM 1533, TIN MỪNG TRUYỀN VÀO VIỆT NAM *** Bùi Công Thuấn             Các nhà sử học Công giáo như Phan Phát Huồn CssR, Hồng Lam, Lm Trần Anh Dũng (Paris), Bùi Đức Sinh OP… và Giáo hội Công giáo Việt Nam đều lấy năm 1533 là mốc lịch sử Tin Mừng truyền vào Việt … Đọc tiếp NĂM 1533, TIN MỪNG TRUYỀN VÀO VIỆT NAM