Thánh Lễ Làm Phép Nhà Nguyện Thánh Thể và Thánh hiến Bàn thờ trên đỉnh Núi Cúi

Dự Thi 2020 – 2022

Nguyện Tâm Thơ

Scroll