Bổ nhiệm TÂN TỔNG GIÁM MỤC PHÓ TỔNG GIÁO PHẬN HUẾ

Dự Thi 2020 – 2022

Nguyện Tâm Thơ

Scroll