Thẻ: Kịch Bản

Viết bản thảo đầu tiên cho một bộ phim

Logline là gì? Tầm quan trọng của Logline khi viết kịch bản?

Dự Thi 2020 – 2022

Nguyện Tâm Thơ

Scroll