Xưng thú tội lỗi để được ơn tha thứ và cử hành các mầu nhiệm thánh

Dự Thi 2022 – 2024

Nguyện Tâm Thơ

Scroll