Lời thưa vâng với Chúa đã thay đổi cuộc đời một linh mục khuyết tật

Dự Thi 2022 – 2024

Nguyện Tâm Thơ

Scroll