Lời thưa vâng với Chúa đã thay đổi cuộc đời một linh mục khuyết tật

Dự Thi 2020 – 2022

Nguyện Tâm Thơ

Scroll