Danh Sách Tác Phẩm Đăng Ký Dự Thi
Cuộc thi
Sáng Tác Văn Hóa Nghệ Thuật Đất Mới 2019
Cập nhật ngày 26/11/2018
Lưu ý: Thời hạn nộp bài dự thi đã kết thúc vào ngày 31/7/2019


STT Tác Phẩm Thể Loại
1

 

Dự Thi 2018

Nguyện Tâm Thơ