Đức hồng y Nguyễn Văn Thuận được tôn phong là Đấng đáng kính

Dự Thi 2022 – 2024

Nguyện Tâm Thơ

Scroll