Đức hồng y Nguyễn Văn Thuận được tôn phong là Đấng đáng kính

Dự Thi 2020 – 2022

Nguyện Tâm Thơ

Scroll